RAHMET

  • 28 Eylül 2021, Salı

Yaratan’dan yaratılana, yaratılandan da yaratana uzanan çizginin en belirgin özelliklerinden biri de sonsuz merhamettir. Kaynaklar da bu daha çok rahmet olarak geçer. Merhamette rahmette aynı kökten türemiştir.

Yaradılış dinin belirgin niteliklerinden biri olan rahmet kuranın Allah anlayışında Tanrılığın kullukla ilişkisinin mühür karakteridir. Muhyiddin ibn- Arabi ‘’ Kuran, Allah’ın iyiliklere karşılık verme tarzından bahsederken şu ilkeyi koyuyor.’’

(Kehf 30), İman edip hayra ve barışa yönelik ameller sergileyenlere gelince,kuşkusuz ki biz, güzel iş yapanların ödülünü yitirmeyeceğiz.

(Ali İmran 195) , Rableri onlara cevap verdi : “Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım.Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler,yurtlarından çıkarılanlar,yolumda işkenceye uğratılanlar,çarpışıp da öldürülenler var ya,onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları,Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.” Allah katındandır karşılıkların en güzeli. Hata ve isyan için de olanların karşılaşacakları durumdan söz ederken şöyle konuşuyor.

(Bakara 284), Göklerdekiler ve yerdekiler de yalnız Allah’ındır.İçlerinizdekini açıklasanız de gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Kadîr’dir, her şeye gücü yeter.

(Ali İmran 129) , Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır.Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok affedici , çok merhametlidir.

(Maide 18), Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: “O halde,niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor?” Hayır, siz de O’nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülkü/yönetimi Allah’ındır. Dönüş de O’nadır.

Anlaşılan odur ki, iyilik yapıp ödülü hak edenin hakkı aynen ödeniyor. Kötülük yapıp cezayı hak edenin cezasını uygulamaya gelince, Allah burada kuralı merhamet yönünden bozuyor. Bunda adaletsizlik yoktur. Zira burada söz konusu olan ‘’ Kulun Allah’a borcudur.’’

Bana kul hakkıyla gelmeyin kul hakkın ı ondan Rızalık almak ve sonra teslim olmak anlamında;

Bir hakkı ancak onun sahibi bağışlaya bilir. Kul hakkının sahibi kul olduğuna göre bunu ancak o bağışlar. Bu yetki onundur. Allah deyim yerindeyse İlahi adaletini kullanarak bir kulunun hakkını başka bir kuluna bırakmıyor. Bunu yaparsa zulme gitmiş olur. Oysa ki Allah, zulümden arınmıştır. Yaratıcı kudret’ in var olan ve var olma imkanının için de bulunan ‘’yaratılmışları’’ kuşatan sonsuzluğu rahmet olarak nitelendirmektedir.

Kuran şöyle söylüyor.

‘’ Allah demiştir ki; ‘’ Rahmetim her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.’’ (Araf 156)

Böyle olduğu içindir ki, yaratıcı bir kanun olarak kendi benliğini, belirgin vasfını ‘’rahmet’’ rahmet olarak yazmıştır.

‘’Sor göklerde ve yerdekiler kimin’’

Cevap ver, Hepsi Allah’ın O Allah ki, Rahmeti ve Öz Benliği üzerine yazmıştır. (En’am 12, 54) ne ilginçtir ki Allah’ın kuran tarafından tespit edilen 99 ismi vardır. İçlerinde yalnız iki (2) tanesi gazap ve intikam manasını taşır, diğerlerinin hepsi doğrudan ve dolaylı olarak bağış, af, kerem, cömertliği ifade etmektedir. Allah Kullarına sorumluluklar yüklediği için elbette onlardan hesap soracaktır. Bu arada yükümlülüklerini yerine getiremeyenleri cezalandırması gerekir. Nitekim kuranın bünyesinde’ de cezalandırmaya da yer verilmiştir. Açıktır ki böyle bir keyfiyetin yokluğu, yükümlülüğü karşılıksız bırakarak dinin en önemli unsurlarından biri olan sorumluluğu zedeler. Dinin insan ruhun da ve İnsan hayatın da beklenen etkileri göstere bilmesi için sorumluluk ve ceza ilkesinin dikkatle korunması gerekmektedir. Aksi halde din estetik zevk ve romantizmden öteye gidemez. İslam’ın böyle bir şeye müsaadesi ve tahammülü yoktur. Kuran bu konu da çok açık konuşuyor. Daha ilk ayetlerinde ‘’ Hesap günü sahibi ve yönetici’’ olarak tanıtılmaktadır. Bütün yükümlü varlıkların (insan, melek, cin, şeytan ve bir anlamda Hayvanların) hesaba çekileceği güne ‘’din günü’’ diyen kuran hesap ve ceza deyimine dikkat çekmiştir. 

Sizleri sevgiyle, hoş görüyle ve rahmetle selamlıyoruz. Birliğimiz daim olsun, yol erkan yerin aslın, hakikat nurunu tamamlasın inşallah.

 

 

                                                                                                                                                                Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı